ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานทั่วไป (คนงาน/นักการภารโรง)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตรัง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนทางไกลไร้สาย

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพตรัง ดำเนินงานโครงการ อาชีวะต้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมหว้าทอง วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตรัง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิทยาลัยการอาชีพตรัง ดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมหว้าทอง วิทยาลัยการอาชีพตรัง โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานเปิดโครงการ